Strona główna  

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie

w skład wchodzą:

Technikum nr 1
im. Danuty Siedzikówny "Inki" i
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1
im. Danuty Siedzikówny "Inki"

Dyrektor:  Jolanta Niewadzioł

 

Wice dyrektorzy: Anna Mamprejew Kwintkiewicz

Marcin Pomierski

 

Kierownik Szkolenia Praktycznego:   Anna Tur - Krużycka

 

Wicedyrektor ds. ekonomiczno-administracyjnych: Joanna Kaźmierczak

Kompetencje organów szkoły okreœla statut Zespółu Szkół Handlowych w Sopocie

ORGANY SZKOŁY 

      • Dyrektor Szkoły
      • Rada pedagogiczna
      • Rada Rodziców
      • Samorząd uczniowski
 
Status prawny
 
Struktura organizacyjna
 
Dane identyfikacyjne
 
Zamówienia publiczne
 
Ogłoszenia