Strona główna

 

 

Zespół Szkół Handlowych w Sopocie

jest szkołą publiczną w rozumieniu art. 7 Ustawy o systemie oświaty, zapewniającą bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

Organem prowadz±cym szkołę jest miasto Sopot

Organem sprawuj±cym nadzór pedagogiczny jest

Kuratorium O¶wiaty w Gdańsku 

 

 
Status prawny
 
Struktura organizacyjna
 
Dane identyfikacyjne
 
Zamówienia publiczne
 
Ogłoszenia