Strona główna

 

Zespół Szkół Handlowych w Sopocie

 Rok 2019

Nabór na stanowisko Specjalista projektu Dobra Szkoła

Bilans ZSH Sopot za rok 2018

Wynik naboru na stanowisko główny księgowy

Nab�r na stanowisko g��wny ksi�gowy

 

Nab�r na stanowisko nauczyciel logistyki

Wyniki naboru na stanowisko Specjalista w ramach Projektu "Dobra szko�a=dobry zaw�d, atrakcyjna praca" - prowadzenie kurs�w

Wyniki naboru na stanowisko Specjalista w ramach Projektu "Dobra szko�a=dobry zaw�d, atrakcyjna praca" - prowadzenie sta�y

Przed�u�ony termin sk�adania aplikacji konkursu na stanowisko Specjalista w ramach Projektu "Dobra szko�a=dobry zaw�d, atrakcyjna praca" -prowadzenie kurs�w

Sprostowanie og�osze� z dnia 16 listopada 2017:

konkursu na stanowisko Specjalista w ramach Projektu "Dobra szko�a=dobry zaw�d, atrakcyjna praca" -prowadzenie kurs�w i konkursu na stanowisko Specjalista w ramach Projektu "Dobra szko�a=dobry zaw�d, atrakcyjna praca" - prowadzenie sta�y.

konkurs na stanowisko Specjalista w ramach Projektu "Dobra szko�a=dobry zaw�d, atrakcyjna praca" -prowadzenie kurs�w

konkurs na stanowisko Specjalista w ramach Projektu "Dobra szko�a=dobry zaw�d, atrakcyjna praca" - prowadzenie sta�y

Wyniki naboru na stanowisko pracy inspektora ds. bezpiecze�stwa i higieny pracy

Nab�r na stanowisko pracy inspektora ds. bezpiecze�stwa i higieny pracy

Sprostowanie dotycz�ce anulowania konkursu na stanowisko Specjalista w ramach Projektu "Dobra szko�a=dobry zaw�d, atrakcyjna praca"

Anulowanie konkursu na stanowisko Specjalista w ramach Projektu "Dobra szko�a=dobry zaw�d, atrakcyjna praca"

Rok 2017

Nab�r na stanowisko Specjalista w ramach Projektu "Dobra szko�a=dobry zaw�d, atrakcyjna praca"

Wynik naboru na stanowisko Specjalista w ramach Projektu "Dobra szko�a=dobry zaw�d, atrakcyjna praca"

Nab�r na stanowisko Specjalista w ramach Projektu "Dobra szko�a=dobry zaw�d, atrakcyjna praca"

Rok 2016

Skargi i wnioski

 

ZSH Sopot poszukuje nauczyciela j�zyka angielskiego

 

Rok 2015

 

ZSH Sopot poszukuje nauczyciela matematyki 

 

 

 Zapytanie ofertowe nr 01 / ZSH- Bezpieczna +/2015

Rok 2014

Wynik naboru na zast�pc� dyrektora ds. administracyjno -  ekonomicznych

 

Lista kandydat�w spe�niaj�cych wymagania formalne na zast�pc� dyrektora ds. ekonomiczno - administracyjnych

 

Konkurs na zast�pc� dyrektora do spraw ekonomiczno - administracyjnych

Regulamin Zak�adowego Funduszu �wiadcze� Socjalnych

Preliminarz wydatk�w na 2014 rok z ZF�S

Za��czniki do ZF�S

 

Rok 2013

 

Konkurs na zast�pc� dyrektora do spraw ekonomiczno - administracyjnych

Konkurs na stanowisko g��wnego ksi�gowego

Lista kandydat�w spe�niaj�cych wymagania formalne - zast�pca dyrektora ds. ekonomiczno - administracyjnych

Lista kandydat�w spe�niaj�cych wymagania formalne - g��wny ksi�gowy

Informacja o wynikach naboru - zast�pca dyrektora ds. ekonomiczno - administracyjnych

Informacja o wynikach naboru - g��wny ksi�gowy

 

Rok 2012

 

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespo�u Szk� Handlowych

 

Rok 2011

 

Konkurs na zast�pc� dyrektora do spraw administracyjno - ekonomicznych

Konkurs na stanowisko g��wnego ksi�gowego

Lista kandydat�w spe�niaj�cych wymagania formalne  - Zast�pca dyrektora ds. ekonomiczno -administracyjnych

Lista kandydat�w spe�niaj�cych wymagania formalne  - G��wny ksi�gowy

Informacja o wynikach naboru - zast�pca dyrektora ds. administracyjno- ekonomicznych

Informacja o wynikach naboru - g��wny ksi�gowy

 

 

 

 

 
Status prawny
 
Struktura organizacyjna
 
Dane identyfikacyjne
 
Zam�wienia publiczne
 
Og�oszenia